Hieronder de algemene voorwaarden van MAIS. Niet te verwarren met de boekingsvoorwaarden. Deze sturen we mee met een offerte aanvraag. Hierin is duidelijk hoe we met bijvoorbeeld een betalingen of Corona omgaan.

Algemene voorwaarden MAIS

DEFINITIES


1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

2. OPDRACHTGEVER: Degene die MAIS (rechtstreeks of via een boekingsbureau) MAIS een opdracht verstrekt voor een optreden van de artiest.

3. DE ARTIEST: De beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, live muziek van de band MAIS, zijnde de bandleden zanger-gitarist, contrabassist en percussionist.

4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met MAIS heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering en beveiliging;

5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;

6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor MAIS of de door hem ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

7. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties en techniek van de Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

8. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;

9. OVEREENKOMST: De overeenkomst die MAIS en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van MAIS;

10. PARTIJEN: MAIS en de Opdrachtgever gezamenlijk.

TOEPASSELIJKHEID/WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, facturen, offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten van De artiest.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden MAIS niet, tenzij deze vooraf expliciet door MAIS schriftelijk zijn aanvaard.

3. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van MAIS en/of namens MAIS zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.

2. Een Overeenkomst wordt definitief wanneer de Opdrachtgever en MAIS opdracht hebben bevestigd, telefonisch, schriftelijk of per email.

3. Bij een mondeling of schriftelijke afspraak met betrekking tot een Optreden zal MAIS bevestiging van overeenkomst opstellen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze Overeenkomst, of een digitaal geschreven akkoord per email als antwoord op de overeenkomst, binnen een termijn van 3 (drie) dagen na dagtekening in het bezit is van MAIS en/of De artiest.

4. Indien MAIS een naar de Opdrachtgever verstuurde Overeenkomst niet binnen 3 (drie) dagen na dagtekening getekend retour heeft ontvangen, heeft MAIS en/of De artiest, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

5. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien MAIS daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

6. Eventuele eerste opties op Optredens verlopen te allen tijde binnen 14 dagen of eerder na afspraak, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van MAIS zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft MAIS het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens MAIS verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden MAIS niet.

3. MAIS kan niet aan zijn voorwaarden, offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MAIS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

DERDEN

1. MAIS bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen. Voorbeeld hiervan zijn ingehuurde geluidstechnici (bij grote optredens bv. meer dan 250 mensen).

2. MAIS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met De artiest, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van MAIS en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De Opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een buitenoptreden het podium of de plaats van optreden deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan MAIS en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier en/of De artiest. De Opdrachtgever dient te allen tijde melding te maken wanneer het Optreden buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de Overeenkomst. Een binnenoptreden kan nimmer zonder overleg worden verplaatst naar buiten.

b. dat MAIS de afstand tussen een eventuele kleedkamer of kleedruimte en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

c. dat de eventuele Rider(s) van MAIS door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. MAIS zal de Opdrachtgever bij het overleggen van de Overeenkomst informeren over de door MAIS gehanteerde Rider(s), indien van toepassing;

d. dat eventuele werkzaamheden van plaatselijk personeel, gasten van de Opdrachtgever, andere artiesten en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel onbelemmerend zijn voor MAIS en zijn Toeleverancier(s);

e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden.

f. dat er niet zonder overleg versieringen en apparatuur van de Opdrachtgever of derden in,bij, op of tegen de opstelling en apparatuur van MAIS worden geplaatst.

3. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:

a. dat MAIS en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht hebben op tenminste drie gratis drankconsumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. dat de Artiest, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht hebben op een gratis eenvoudige gezonde maaltijd, indien het optreden 4 uur duurt, met opbouw en aanvang rondom etenstijd (tussen 17-19:30).

c. dat MAIS gerechtigd bij meerdere sets elk gecontracteerd uur 10 – 15 minuten te pauzeren. MAIS faciliteert – indien gewenst pauze muziek, de muziek blijft op een volume dat past bij de sfeer van het moment middels een Spotify Playlist. MAIS houdt een pauze zo kort mogelijk, bijvoorbeeld voor toiletbezoek.

4. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van MAIS kan de duur van een Optreden worden verlengd en – in ter plekke overleg – als Meerwerk in rekening worden gebracht.

5. Het publiceren van beeld- en/of geluidsopnamen op youtube is toegestaan na vooraf verkregen toestemming van MAIS. 

6. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6 is omschreven, dan wel MAIS is door ziekte en/of overmacht niet in staat om op de afgesproken tijd en datum op te treden, heeft MAIS het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat MAIS schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever. Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerd Optreden door de Opdrachtgever zijn betaald, worden door MAIS terugbetaald. MAIS zal  altijs de Opdrachtgever suggesties voor vervanging overleggen en helpen zoeken naar een andere zanger-gitarist of percussionist passend in het concept van MAIS. De beslissing over een eventuele vervangende muzikant of artiest is te allen tijde bij de Opdrachtgever. MAIS is geenszins verantwoordelijk voor de artistieke en/of muzikale uitvoering van externe vervangende andere bands (als MAIS in geheel niet kan optreden maar een andere vervangende band komt optreden). MAIS is ook niet verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende bands.

7. De eventuele Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met MAIS gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

8. Het parkeren van vervoersmiddelen van MAIS dient mogelijk te zijn binnen een straal van 200 meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van 200 meter geparkeerd kan worden, dient de Opdrachtgever dit te melden.

9. MAIS heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume, bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de Opdrachtgever dit voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook, aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een optreden, dient de Opdrachtgever dit eveneens voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. 

10. Indien de MAIS wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door ontoereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt MAIS het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van MAIS komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan MAIS te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door MAIS aangestelde partij.

11. Indien de veiligheid van De artiesten/of door hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.

12. De artistieke diensten van MAIS kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding, compensatie en teruggaaf ontstaat.

13. MAIS is nooit verplicht om verzoeken voor te zingen/draaien muziek, van wie dan ook, na te volgen. Speciale verzoeknummers van de Opdrachtgever dienen tenminste 14 (veertien) dagen voor aanvang van het Optreden met MAIS te worden overlegd. MAIS beslist altijd zelf of de muziek wordt uitgevoerd of afgespeeld. Het niet uitvoeren of afspelen van verzoeknummers geeft nooit recht op schadevergoeding.

14. De Opdrachtgever heeft nooit recht op schadevergoeding, compensatie of teruggaaf wanneer hij ontevreden is over het Optreden, de muzikale prestatie en/of het repertoire van de artiest.

15. Wanneer de Opdrachtgever tijdens het Optreden van MAIS een andere invulling wenst te geven aan het afgesproken tijdsblok voor het Optreden, bijvoorbeeld met speeches, sketches of optredens van andere artiesten, kan dat altijd in goed overleg met De artiest. Wanneer MAIS instemt met een dergelijke andere invulling en zijn optreden wordt hierdoor ingekort, geeft dat geen recht op schadevergoeding of teruggaaf van gedane betalingen.

16. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van MAIS. Eventuele wachttijd kan, na overleg, in de kosten worden doorberekend.

17. De Opdrachtgever zal ervoor proberen te zorgen dat MAIS tijdens zijn zangsets niet wordt onderbreken voor speeches, sketches en andere (muzikale) optredens.

PROMOTIEMATERIALEN

1. De Opdrachtgever behoeft toestemming van MAIS met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van MAIS op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet). Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring verstrekken aan MAIS.

2. De Opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van MAIS in alle uitingen betreffende het Optreden, indien van toepassing.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MAIS geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van MAISte verspreiden en/of verkopen.

RECHTEN

1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door MAIS ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij De artiest. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAIS van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

PRIJZEN EN GAGES

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. 

AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. MAIS kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van MAIS en/of MAIS of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op MAIS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door MAIS en/of  MAIS uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

2. MAIS is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement of de gelegenheid.

3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door MAIS en/of  MAIS of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van MAIS. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van MAIS De artiest, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart MAIS voor iedere aanspraak ter zake.

4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van De artiest, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door MAIS ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart MAIS tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

5. Onverminderd de bevoegdheid van MAIS van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van MAIS, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart MAIS tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.

7. Eventuele aansprakelijkheid van MAIS is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. MAIS is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door MAIS gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MAIS kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 1 (een) maand.

8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens MAIS en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart MAIS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan MAIS heeft verstrekt;

b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door MAIS gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan MAIS zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ONTBINDINGEN

1. MAIS is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

d. MAIS gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor MAIS diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor MAIS als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, ramp, gijzeling, ontvoering; Brand, stroomstoring, lekkage, autopech, ongeval of andere voorvallen; Een dag van nationale rouw; Contingentering- of andere overheidsmaatregelen; Werkstaking; Natuurrampen; Ziekte van MAIS; Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie MAIS voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens De artiest. Met inachtneming van artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden is MAISin geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat MAIS hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van MAIS te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover MAIS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan MAIS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

4. Omstandigheden in de privé sfeer van de Opdrachtgever, waaronder (echt)scheiding, ruzie of onenigheid leveren geen overmacht op. Betalingsafspraken blijven hierbij onverminderd van kracht. Annulering is enkel mogelijk onder de in artikel 11 vermelde condities.

ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de door MAIS gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door MAIS en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar MAIS gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft MAIS het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat MAIS aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.